Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry


 ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                      บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ)

ชื่อย่อ                           บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ)

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry)

ชื่อย่อ                            B.B.A.(Hospitality Industry) 


 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท 
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

 

 

9

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

 

 

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

 

 

 

15

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

 

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

96

2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

 

 

51

2.2 กลุ่มวิชาเอก

 

 

 

45

2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

 

 

 

30

2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท

 

   

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

132

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO1001            พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002            สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001            หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002            ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

TH1001            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001            ภาษาอังกฤษ 1

EN1002            ภาษาอังกฤษ 2

EN2003            ภาษาอังกฤษ 3

EN2004            ภาษาอังกฤษ 4

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

MA1001            คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 51 หน่วยกิต

HI1101             อุตสาหกรรมการบริการ

HI1102             จิตวิทยาบริการ

HI2103             การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ

HI3104             ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1

HI3105             ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 2

BU2101            การภาษีอากร

CO1101            หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

FI2101             การเงินธุรกิจ

MG1101            การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MK2101            หลักการตลาด

LA2213            กฎหมายลักษณะประกันภัย

LA3218            กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

LA3226            กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

LA4229            กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

LA4230            กฎหมายภาษีอากร

PO1101            หลักรัฐศาสตร์

PO1102            รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

PO2106            การปกครองท้องถิ่นไทย

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 45 หน่วยกิต

2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)

AC1101            หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC2102            การบัญชีเพื่อการจัดการ

EC2101            หลักเศรษฐศาสตร์

LA2101            กฎหมายธุรกิจ

MG4102            การจัดการการปฏิบัติการ

MG4103            การจัดการเชิงกลยุทธ์

ST3101            สถิติธุรกิจ

BU3102            การวิจัยธุรกิจ

HI4106             สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ

HI4107             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

กลุ่มวิชากฎหมาย  (บังคับเรียน 30  หน่วยกิต)

LA1201            กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป

LA1202            หลักกฎหมายมหาชน

LA2204            กฎหมายรัฐธรรมนูญ

LA2205            กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

LA2208            กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

LA2209            กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

LA2211            เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

LA2212            เอกเทศสัญญา 2: ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ

การพนันและขันต่อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

LA3219            พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย

HI4106             สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ

HI4107             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

 กลุ่มวิชาบริหารงานส่วนท้องถิ่น  (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)

PO2103            กฎหมายปกครอง

PO2104            การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

PO2105            การเมืองการปกครองไทย

PO2107            ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

PO2108            นโยบายสาธารณะและการวางแผน

PO3109            หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

EC2101            หลักเศรษฐศาสตร์

MG4103            การจัดการเชิงกลยุทธ์

HI4106             สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ

HI4107             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)

MK2202            นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

MK3203            การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

MK3204            การจัดการช่องทางการตลาด

MK3205            การจัดการการตลาด

MK3206            พฤติกรรมผู้บริโภค

MK3207            การตลาดระหว่างประเทศ

MK4208            การวิจัยการตลาด

MK4209            การจัดการการขาย

MK4210            กลยุทธ์การตลาด

MK4211            การสัมมนาทางการตลาด

MG2204            พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

MG3205            การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

MG3206            การจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ

MG3207            การออกแบบองค์การ และการออกแบบงาน

MG3208            การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

MG3209            ทฤษฎีองค์การ

MG4210            การประเมินผลการปฏิบัติงาน

MG4211            การจัดทำและการบริหารโครงการ

MG4212            การจัดการสำนักงาน

MG4213            สัมมนาการจัดการ

AC2203            การบัญชีขั้นกลาง 1

AC2204            การบัญชีขั้นกลาง 2

AC3205            การบัญชีขั้นสูง 1

AC3206            ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

AC3207            การบัญชีภาษีอากร

AC3208            การบัญชีต้นทุน

AC4209            การจัดการต้นทุน

AC4210            การสอบบัญชี

AC4211            การบัญชีขั้นสูง 2

AC4212            สัมมนาการสอบบัญชี

FI3202             การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน

AC4213            การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มวิชากฎหมาย  (เลือกเรียน 15  หน่วยกิต)

LA1203            ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ

LA2206            กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

LA2207            กฎหมายลักษณะหนี้

LA2210            กฎหมายอาญา: ภาคความผิด วิชาบังคับก่อน LAW2206 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

LA2214            กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

LA3215            กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

LA3216            กฎหมายลักษณะครอบครัว

LA3217            กฎหมายลักษณะมรดก

LA3220            กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LA3221            กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2(วิชาบังคับก่อน : LAW3206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)

LA3222            กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LA3223            กฎหมายลักษณะพยาน

LA3224            กฎหมายล้มละลาย

LA3225            กฎหมายปกครอง

LA4228            หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

LA4231            กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

LA4232            กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LA4227            นิติปรัชญา

LA4341            กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

LA4347            สืบสวนและสอบสวน

LA4348            ว่าความและศาลจำลอง

LA4352            กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

LA4356            อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

 

กลุ่มวิชาบริหารงานส่วนท้องถิ่น  (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)

MG3206            การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ

MG3208            การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

PL3201             กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น

PL3202             การบริหารจัดการแผนแม่บทท้องถิ่น

PL3203             การบริหารจัดการสวัสดิการท้องถิ่น

PL3204             การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

PL3205             เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

PL3206             การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น

PL4207             กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ

PL4208             การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น

หมวดวิชาโท

(ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต)

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบ   จำนวน 15 หน่วยกิต

3 .หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สาขา อุตสาหกรรมบริการ

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

Go to top