Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Business Administration Program in General Management


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ชื่อย่อ                           บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Business Administration (General Management)

ชื่อย่อ                            B.B.A.(General  Management)


หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท 
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

     

9

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

       

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

     

15

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

84

2.1 กลุ่มวิชาแกน

     

33

2.2 กลุ่มวิชาเอก

     

36

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท

     

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

120

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO1001            พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002            สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001            หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002            ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

TH1001            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001            ภาษาอังกฤษ 1

EN1002            ภาษาอังกฤษ 2

EN2003            ภาษาอังกฤษ 3

EN2004            ภาษาอังกฤษ 4

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

MA1001            คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต

AC1101            หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC2102            การบัญชีเพื่อการจัดการ

BU2101            การภาษีอากร

BU3102            การวิจัยธุรกิจ

CO1101            หลักการสารสนเทศทางธุรกิจ

EC2101            หลักเศรษฐศาสตร์

FI2101             การเงินธุรกิจ

LA2101            กฎหมายธุรกิจ

MG1101            การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MG4102            การจัดการการปฏิบัติการ

MG4103            การจัดการเชิงกลยุทธ์

MK2101            หลักการตลาด

ST3101            สถิติธุรกิจ

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

MG2204                       พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

MG3205                       การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร

MG3206                       การจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ

MG3207                       การออกแบบองค์การและการออกแบบงาน

MG3208                       การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

MG3209                       ทฤษฎีองค์การ

MG4210                       การประเมินผลการปฏิบัติงาน

MG4211                       การจัดทำและการบริหารโครงการ

MG4212                       การจัดการสำนักงาน

MG4213                       สัมมนาการจัดการ

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

MG3301                       การวิเคราะห์และการจำแนกตำแหน่งงาน

MG3302                       การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

MG3303                       ภาวะผู้นำ

MG3304                       การสร้างทีมงานและการจูงใจ

MG3305                       การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

MG4306                       การจัดการการเปลี่ยนแปลง

MG4307                       เทคนิคการให้คำปรึกษาและแนะนำ

MG4308                       การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

MG4309                       กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์

MG4310                       พนักงานสัมพันธ์

หมวดวิชาโท

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน  6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สาขา การจัดการทั่วไป

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

Go to top