Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Business Administration Program in Business Computer


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ                     บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ             Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ                      B.B.A (Business Computer)


 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท 

ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

     

9

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

       

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

     

15

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

84

2.1 กลุ่มวิชาแกน

     

33

2.2 กลุ่มวิชาเอก

     

36

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท

     

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

120

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO1001            พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002            สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001            หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002            ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

TH1001            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001            ภาษาอังกฤษ 1

EN1002            ภาษาอังกฤษ 2

EN2003            ภาษาอังกฤษ 3

EN2004            ภาษาอังกฤษ 4

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

MA1001            คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

2 .หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต

AC1101            หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC2102            การบัญชีเพื่อการจัดการ

BU2101            การภาษีอากร

CO1101            หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

EC2101            หลักเศรษฐศาสตร์

FI2101             การเงินธุรกิจ

LA2101            กฎหมายธุรกิจ

MG1101           การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MG4102           การจัดการการปฏิบัติการ

MG4103           การจัดการเชิงกลยุทธ์

MK2101            หลักการตลาด

ST3101            สถิติธุรกิจ

BU3102            การวิจัยธุรกิจ

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

CO2201            ระบบคอมพิวเตอร์

CO2202            หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

CO2203            โครงสร้างข้อมูล

CO2204            การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

CO3205            การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

CO3206            ระบบฐานข้อมูล

CO3207            ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

CO3208            กระบวนการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์

CO4209            สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

CO4210            โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

CO3301            เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ

CO3302            การเขียนโปรแกรมประยุกต์และระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

CO3303            พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

CO3304            การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค

CO3305            แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

CO3306            โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

CO3307            การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต

CO4308            ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

CO4309            เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจ

CO4310            ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

CO4311            การจำลองแบบทางธุรกิจ

CO4312            การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่

CO4313            ระบบการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธ์

CO4314            การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

CO4315            การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

CO4316            การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

CO4317            การเขียนโปรแกรมภาษาซี

CO4318            สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางธุรกิจ

CO4319            การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ

BU4320            สหกิจศึกษา

หมวดวิชาโท

(ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต)

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

Go to top