Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                      บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ                           บช.บ.

ภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ                            B.Acc.


 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

        เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ทําบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กร และ พนักงานบัญชี พนักงานบริษัท หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

     

9

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

       

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

     

15

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

84

2.1 กลุ่มวิชาแกน

     

33

2.2 กลุ่มวิชาเอก

     

36

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท

     

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

120

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   SO1001            พลังอำนาจแห่งชาติ

   SO1002            สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   HU1001            หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

   HU1002            ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

   TH1001            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   EN1001            ภาษาอังกฤษ 1

   EN1002            ภาษาอังกฤษ 2

   EN2003            ภาษาอังกฤษ 3

   EN2004            ภาษาอังกฤษ 4

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

   MA1001            คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

   SC1001            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

   IT1001             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

2 หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 33 หน่วยกิต

   AC1101           หลักการบัญชีเบื้องต้น

   BU2101           การภาษีอากร

   CO1101          หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

   EC2101           หลักเศรษฐศาสตร์

   FI2101            การเงินธุรกิจ

   LA2101           กฎหมายธุรกิจ

   MG1101          การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

   MG4103          การจัดการเชิงกลยุทธ์

   MK2101          หลักการตลาด

   ST3101           สถิติธุรกิจ

   BU3102          การวิจัยธุรกิจ

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 36 หน่วยกิต

  AC2203            การบัญชีขั้นกลาง 1

  AC2204            การบัญชีขั้นกลาง 2

  AC3205            การบัญชีขั้นสูง 1

  AC3206            ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  AC3207            การบัญชีภาษีอากร

  AC3208            การบัญชีต้นทุน

  AC4209            การจัดการต้นทุน

  AC4210            การสอบบัญชี

  AC4211            การบัญชีขั้นสูง 2

  AC4212            สัมมนาการสอบบัญชี

  FI3202             การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน

  AC4213            การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

   AC3301           ทฤษฎีการบัญชี

   AC3302           การบัญชีระหว่างประเทศ

   AC3303           การวางแผนและควบคุมกำไร

   AC3304           การบัญชีเฉพาะกิจการ

   AC4305           การสัมมนาการบัญชีการเงิน

   AC4306           การสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ

   AC4307           การบัญชีสถาบันการเงิน

   AC4308           การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล

   AC4309           การวางแผนภาษีอากร

   BUS4320          สหกิจศึกษา

2.3 หมวดวิชาโท เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

        3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน  6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สาขา การบัญชี

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

Go to top