Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Public Administration


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                      รป.บ.

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Public Administration

ชื่อย่อ                       B.P.A.


หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

      เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่ตรงกับคุณวุฒิ คือ อาจารย์ ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ปลัดอําเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

 

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

     

9

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

       

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

     

15

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

84

2.1 กลุ่มวิชาแกน

     

33

2.2 กลุ่มวิชาเอก

     

36

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท

     

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

120

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO1001            พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002            สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001            หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002            ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

TH1001            ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001            ภาษาอังกฤษ 1

EN1002            ภาษาอังกฤษ 2

EN2003            ภาษาอังกฤษ 3

EN2004            ภาษาอังกฤษ 4

 

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

MA1001            คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต

BU2101            การภาษีอากร

EC2101            หลักเศรษฐศาสตร์

MG1101           การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MG4103           การจัดการเชิงกลยุทธ์

PO1101            หลักรัฐศาสตร์

PO1102            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

PO2103            กฎหมายปกครอง

PO2104            การเมืองการปกครองไทย

PO2105            การปกครองท้องถิ่นไทย

PO2106            ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

PO2107            นโยบายสาธารณะ

PO3108            การคลังรัฐบาลและการคลังท้องถิ่น

PO3109            หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์  บังคับเรียน จำนวน 30 หน่วยกิต

PA3201            ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

PA3202            การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

PA3203            การบริหารการพัฒนา

PA3204            การบริหารโครงการ

PA3205            การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

PA3206            สัมมนาประเด็นการบริหารงานในภาครัฐ

PA3207            พฤติกรรมองค์การ

PA3208            การพัฒนาและการวิเคราะห์องค์การ

PA4209            การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น

PA4210            การจัดทำและประเมินโครงการ

 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น บังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

MG3206            การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ

MG3208            การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

PL3201             กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น

PL3202             การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์

PL3203             สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย

PL3204             การประเมินการปฏิบัติงาน

PL3205             เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

PL3206             วิสาหกิจชุมชน

PL4207             กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ

PL4208             การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น

 

หมวดวิชาโท

(ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต)

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนวิชาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้นิสิตเลือกเรียนให้ครบจำนวน 18 หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

Go to top