Menu

ความสำคัญของหลักสูตร

            ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และมาตรา 81 ได้กำหนดให้รัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้เน้นถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับบริการทางการศึกษาในการที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้รัฐต้องมีการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

            ในการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาผู้บริการการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบกับแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อเป็นยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน

ปรัชญาของหลักสูตร

            พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

            1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน

            2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยใช้เพื่อพัฒนางาน

            4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

            5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

            6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

            7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

            8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

            9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม

            10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

            11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

            12) ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา

อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยด้านการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Education Administration

 

ชื่อปริญญาบัตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Master of Education (Education Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    M.Ed. (Education Administration)

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

            หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               24         หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                -           หน่วยกิต

            วิทยานิพนธ์                                                                     12         หน่วยกิต

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        36         หน่วยกิต

            2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์

            หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)       

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               24         หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                6          หน่วยกิต

            การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                               6          หน่วยกิต

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        36         หน่วยกิต

 

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ED5001              พื้นฐานการศึกษา                                                                                                  N/C

ED5002              ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                                  N/C

ED5003              ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    N/C

ED5004              การศึกษาเปรียบเทียบ                                                                                          N/C

 

หมวดวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต

ED6101              ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                       3 (2-4-6)

ED6102              หลักการและกระบวนการบริหารสถานศึกษา                                                     3 (3-0-6)

ED6103              การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                 3 (3-0-6)

ED6104              ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                          3 (3-0-6)

ED6105              นโยบายและการวางแผนการศึกษา                                                                    3 (3-0-6)

ED6106              การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา                                3 (3-0-6)

ED6107              จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา                                                  3 (3-0-6)

ED6108              การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่                                         3 (3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกเลือก ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ข

ED6201              การพัฒนาหลักสูตร                                                                                              3 (3-0-6)

ED6202              จิตวิทยาการบริหาร                                                                                               3 (3-0-6)

ED6203              การนิเทศการศึกษา                                                                                              3 (3-0-6)

ED6204              การจัดการศึกษานอกระบบ                                                                                  3 (3-0-6)

ED6205              กฎหมายการศึกษา                                                                                               3 (3-0-6)

ED6206              การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม                                                                    3 (3-0-6)

ED6207              การสัมมนาการบริหารการศึกษา                                                                         3 (3-0-6)

ED6208              การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน                                      3 (3-0-6)

ED6209              กลยุทธ์การตัดสินใจสำหรับนักบริหาร                                                                3 (3-0-6)

ED6210              การบริหารกิจการนักเรียน                                                                                    3 (3-0-6)

ED6211              ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                                                                             3 (3-0-6)

ED6212              ภาวะผู้นำทางการศึกษา                                                                                        3 (3-0-6)

4. วิทยานิพนธ์  (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)

ED7501              วิทยานิพนธ์                                                                                                           12 หน่วยกิต

5. สารนิพนธ์ (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

ED7502              การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ

-มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

 

สาขาบริหารการศึกษา

39

24 เดือน

140,000

10,000

 
 

Go to top