Menu

ความสำคัญของหลักสูตร

            มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศยังไม่มีการเปิดสอนในหลักสูตรกฏหมายมหาชนอย่างชัดเจนเฉพาะด้าน ประเทศยังขาดองค์ความรู้ด้านกฏหมายมหาชนอย่างครบถ้วน ขาดบุคลากรทางด้านกฏหมายมหาชน ประชาชนขาดความเข้าใจในกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม แบะการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านกฏหมาย เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากการกระทำต่างๆเพื่อลดผลกระทบและปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างวิสัยทัศน์และวุฒิภาวะในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์องค์ความรู้กฏหมายมหาชนที่มีอยู่เดิมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และจัดทำกฏหมายใหม่ได้

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

1)    มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านกฏหมายเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2)    ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

3)    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4)    เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงกฏหมาย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

5)    มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

6)    คิดวิเคราะห์กฏหมายได้อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านนิติศาสตร์

7)    มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจับมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

8)    มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการทางด้านกฏหมายแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

9)    มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้วึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

เมื่อสําเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตสามารถไปประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทั้งองค์กรภาครัฐใน ตําแหน่งต่างๆ เช่น ผู้พิพากษา ตุลาการในศาลปกครอง อัยการ นิติกร นักวิชาการด้านกฎหมายในส่วนราชการและ ส่วนปกครองท้องถิ่น รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานทางด้านกฎหมาย และสามารถเป็นนักกฎหมายประจําบริษัทต่างๆ ของหน่วยงานของภาคเอกชน นอกจากนี้สามารถประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ และสามารถประกอบอาชีพเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนในสาขานิติศาสตร์ได้

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
 

ชื่อปริญญาบัตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      น.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Master of Laws
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    LL.M.
 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

            1) แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

            หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               18        หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                9          หน่วยกิต

            วิทยานิพนธ์                                                                     12         หน่วยกิต

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        39         หน่วยกิต

 

            2) แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

            หมวดเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               18         หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                15         หน่วยกิต

            การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                               6          หน่วยกิต

 

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        39         หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

            กลุ่มวิชากฏหมายมหาชน

LAW6201          กฏหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง                                                                          3 (3-0-6)

LAW6202          กฏหมายปกครองชั้นสูง                                                                              3 (3-0-6)

LAW6203          กฏหมายการเงินการคลังชั้นสูง                                                                     3 (3-0-6)

LAW6204          ปัญหากฏหมายมหาชน                                                                              3 (3-0-6)

LAW6205          กฏหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                                                   3 (3-0-6)

LAW6206          บัณฑิตสัมมนา                                                                                         3 (3-0-6)

 

            กลุ่มวิชากฏหมายธุรกิจ

LAW6207          บัณฑิตสัมมนา                                                                                         3 (3-0-6)

LAW6208          กฏหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง                                                                         3 (3-0-6)

LAW6209          กฏหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน                                                                   3 (3-0-6)

LAW6210          กฏหมายภาษีอากรชั้นสูง                                                                            3 (3-0-6)

LAW6211          กฏหมายการค้าและการลงทุน                                                                      3 (3-0-6)

LAW6212          ปัญหากฏหมายธุรกิจ                                                                                 3 (3-0-6)

 

            หมวดวิชาเลือก

                        ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยแผน ก2 ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิตและแผน ข ให้เลือกเรียน 5 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย

 

LAW6301          หลักการและปัญหาในกฏหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                        3 (3-0-6)

LAW6302          กฏหมายปกครองฝรั่งเศส                                                                           3 (3-0-6)

LAW6303          กฏหมายปกครองเยอรมัน                                                                           3 (3-0-6)

LAW6304          กฏหมายการเลือกตั้งและกฏหมายรัฐสภาชั้นสูง                                               3 (3-0-6)

LAW6305          กฏหมายธุรกิจเปรียบเทียบ                                                                          3 (3-0-6)

LAW6306          ปัญหากฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                                              3 (3-0-6)

LAW6307          ปัญหากฏหมายสหภาพยุโรป                                                                       3 (3-0-6)

LAW6308          กฏหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย                                                               3 (3-0-6)

LAW6309          ปัญหากฏหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกั้นทางการค้า                                    3 (3-0-6)

LAW6310          กฏหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                         3 (3-0-6)

LAW6311          ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                3 (3-0-6)

LAW6312          สัญญาระหว่างประเทศ                                                                               3 (3-0-6)

LAW6313          กฏหมายหลักทรัพย์ชั้นสูง                                                                           3 (3-0-6)

LAW6314          กฏหมายประกันภัยชั้นสูง                                                                            3 (3-0-6)

LAW6315          กฏหมายว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศ                                                       3 (3-0-6)

LAW6316          ปัญหากฏหมายการเดินอากาศและอวกาศ                                                      3 (3-0-6)

LAW6317          ปัญหากฏหมายพยาน                                                                                3 (3-0-6)

LAW6318          กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง                                                            3 (3-0-6)

LAW6319          กฏหมายอาญาชั้นสูงและอาชญากรรมทางธุรกิจ                                               3 (3-0-6)

LAW6320          กฏหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง                                                                  3 (3-0-6)

LAW6321          กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง                                                             3 (3-0-6)

LAW6322          ประวัติศาสตร์กฏหมายมหาชน                                                                     3 (3-0-6)

LAW6323          กฏหมายอุตสาหกรรมชั้นสูง                                                                        3 (3-0-6)

LAW6324          ปัญหากฏหมายภาษีอากร                                                                           3 (3-0-6)

LAW6325          กฏหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ                                                               3 (3-0-6)

LAW6326          ปัญหากฏหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                                     3 (3-0-6)

LAW6327          ปัญหาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจระหว่างประเทศ                                                      3 (3-0-6)

LAW6328          กฏหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ                                                                  3 (3-0-6)

LAW6329          ปัญหากฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                  3 (3-0-6)

LAW6330          ปัญหากฏหมายป้องกันการผูกขาดและกีดกั้นทางการค้า                                     3 (3-0-6)

LAW6331          อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ                                                    3 (3-0-6)

LAW6332          กฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                3 (3-0-6)

LAW6333          ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ                                                 3 (3-0-6)

LAW6334          กฏหมายปกครองอังกฤษ                                                                            3 (3-0-6)

LAW6335          กฏหมายปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ                                                            3 (3-0-6)

LAW6336          กฏหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเปรียบเทียบ                                            3 (3-0-6)

LAW6337          กฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น                                                               3 (3-0-6)

 

LAW6338          กฏหมายแรงงานชั้นสูง                                                                               3 (3-0-6)

 

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์

            1) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2

LAW7501          วิทยานิพนธ์                                                                                             12

            2) สำหรับผู้ที่เลือกเรียน แผน ข

 

LAW7502          การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                                                       6

 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ

-มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

 

สาขากฏหมายมหาชน

39

24 เดือน

168,000

12,000

 
 

Go to top